Domácí vzdělávání

Veškeré informace získáte při osobním setkání ve škole s našimi pedagogy, případně na telefonu 585 358 278.
 

Podle zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) nabízíme vzdělávání pro žáky dle:

 • §41 individuální vzdělávání – „domácí“ školáci pro žáky 1. až 5. ročníku ZŠ. 
 • §38 plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území České republiky – „zahraniční“ školáci
 • V obou případech plní žáci povinnou školní docházku formou individuální výuky. 

K přijetí dítěte do těchto forem vzdělávání je potřeba dodat:

 • Žádost o přestup / žádost o přijetí
 • Žádost o povolení individuálního vzdělávání
 • Doklad osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat (alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou), úředně ověřený
 • Vyjádření školského poradenského zařízení

Nabízíme:

 • Možnost návštěvy ve výuce po předchozí domluvě
 • Možnost pravidelné účasti ve výuce během celého pololetí, například jeden den v týdnu
 • Možnost účastnit se společných akcí (škola v přírodě, výlety, exkurze)
 • Konzultace e- mailem, telefonicky, osobně

Forma přezkušování „domácí“ školáci:

 • Vždy před koncem pololetí, termín přezkoušení dohodne rodič s třídní učitelkou
 • Pozorování práce dítěte na pomůckách v naší škole či ukázka práce na vlastním materiálu z domova
 • Sdílení portfolií pololetní práce při přezkušování (portfolia –  sběr pracovních pokroků za pololetí z češtiny, matematiky, angličtiny, projektu, umění a kultury a tělocviku), v krabici, listinná, prezentace
 • Přezkoušení je kromě dítěte, rodiče a vyučujícího vždy přítomen také vyučující dané aprobace

Forma přezkušování „zahraniční“ školáci:

Na základě žádosti rodičů. Liší se v termínech, přezkoušení probíhá nejméně jednou za pololetí, nejdéle jednou za dva roky.

Forma hodnocení:

Slovní hodnocení sestavené rodičem a přezkoušené učitelem. Hodnocení učitelem se provádí klasifikačním stupněm odpovídajícím výsledku přezkoušení.

Plné znění §38 Plnění povinné školní docházky v zahraničí, v zahraniční škole na území České republiky nebo v evropské škole a §41 Individuální vzdělávání žáka zde.

 
Poradna - jak vyřídit domácí vzdělávání - MŠ i ZŠ- odkaz:
https://predskolniporadna.cz/jak-vyridit-domaci-vzdelavani/