Historie škol v Daskabátě

Dějiny školství v našem kraji

 

         Nejstarší písemná zpráva o docházce daskabátských dětí do školy pochází z roku 1622, kdy v těchto dávných časech byla v nejbližším okolí obecní     škola jen v Tršicích, do níž musely docházet děti z okolních obcí. Do školy v Tršicích docházely děti z Daskabátu plných 167 let a dovedete si jistě představit, jaké to musely být útrapy, takto denně docházet několik kilometrů za studiem, když každý měl doma spoustu jiných povinností. Mírný posun k lepšímu nastal v roce 1789, kdy byla zřízena škola v Doloplazích, tam také přešly i děti z našeho Daskabátu.

      Do Doloplaz docházely děti celých 106 let až do roku 1883. Pro velký počet žáků z Daskabátu, kteří navštěvovali tuto školu a neschůdnost cest (hlavně v zimním období) se rozhodla obecní rada postavit školu na Daskabátě. Než však byla škola postavena, vyučovalo se od března roku 1883 v místnosti domu číslo popisné 27 (dříve též rychta, později hospoda u Gregorů, která musela být zbourána v roce 1983 při stavbě prodejny Jednota). Místnost, ve které se učilo více jak 70 dětí kapacitně nestačila, proto se vyučovalo ve dvou etapách – první část dětí dopoledne a druhá část dětí odpoledne.     

  

Ukázka z kroniky školy obce Daskabát

 

         Pro nedostatek učitelů byl ustanoven vyučujícím na nejnutnější dobu Jan Částečka rodem z Milenova, který byl vojenským vysloužilcem bez učitelských zkoušek. Dohled nad  vyučováním měl nadučitel Antonín Barbíř z Velkého Újezda.

        Teprve až 10. března 1883 byl na místo učitele dosazen provizorně zkušený učitel Matěj Bořil rodem z Hranic, který byl dne 1. března 1884 ustanoven prvním oficiálním učitelem na obecní škole v Daskabátě.

 

 

První místní školní rada

        

          Místní školní rada se v roce 1884 skládala z těchto členů:

  1. František Zlámal         předseda č.13
  2. Josef Siegl                  místopředseda č. 37
  3. František Chodil         člen č.29
  4. Jan Drexler                 člen č. 37
  5. Matěj Bořil                  zapisovatel

 

 

Stavba školy

 

     Stavba jednotřídní školy v Daskabátě byla zahájena na jaře roku 1883. Plán na stavbu zhotovil ing. Zachariáš Herrman a rozpočet činil 6595 zlatých a 23 krejcarů. Stavbu školy si pronajal Jakub Herold z Prostějova za cenu 5940 zlatých. Za pět měsíců (15. prosince 1883) bylo ohlášeno dokončení stavby a 21. ledna 1884 byla provedena kolaudace. Vyučování však bylo v nové budově zahájeno až na podzim 1984.

Snímek školy z roku 1932

 

 

Svěcení školy

           

        Svěcení školy se konalo 18. srpna 1884 na den narozenin císaře Františka Josefa I. Škola i obec byla slavnostně vyzdobena. Toho dne o půl třetí odpoledne vyšel průvod školních dětí a místních i přespolních osadníků naproti tršickému duchovenstvu a po jeho uvítání prošel průvod k polní kapličce, která byla toho dne také vysvěcena. Jak je uvedeno ve školní kronice… Poté se průvod ubíral k budově školní. Pan učitel Metoděj Bořil přivítal jménem školních dítek velebné duchovenstvo, ctěné poplatníky, hosty domácí i cizí, vysvětlil důležitost školy pro jednotlivce, pro obec, říši a připomenul činitelů u vyučování a vychování mládeže.

        Napomenul dítky by dobrodincům povždy vděčni byly a za učitele se modlily. Ke konci uvedl snahu c.k. Veličenstva o školství a provolal se všemi shromážděnými „ Sláva“. Na to vykonal za asistence duchovních svěcení školní budovy pan farář pan Matěj Novák z Tršic.

        Po obřadech promluvil k shromážděným týž důstojný pan farář. Připomenul prospěch školy pro život,uvedl užitečné umy a vědy, jež se ve škole přednášejí a kladl největší váhu na vyučování náboženství mravní, neboť toto tvoří základ blaha vezdejšího i budoucího. Po vykonání svěcení nesených obrazů, křížů, zapěly dítky hymnu císařskou.

        Místní učitel poděkoval jménem obce a dítek světícímu duchovenstvu za církevní obřady    a projevil ochotu plniti povinnosti jež zákonem Božím     i světským škole a mládeži uloženy jsou. Na to nastoupen pochod za veselé hudby a hlučné střelby do místností p.starosty Jana Anděla, kdež slavnost hostinou a volnou zábavou ukončena byla…

 

Počty žáků ve škole Daskabát

 

Školní rok        

celkem

chlapci

dívky

1890/91

76

39

37

1891/92

76

39

37

1892/93

76

39

37

1893/94

78

41

37

1894/95

87

47

40

1895/96

99

53

46

1896/97

106

 

 

Od 5. ledna 1897 škola rozšířena na dvojtřídní.

Přístavba  školy stála 4 249 zlatých.

Stavitel Vilém Procházka.

Kolaudace přístavby 12. 9. 1898.

Svěcení nové části 25. 9. 1890.

 

Školní rok 1922/23, uprostřed Šimon Košut , správce školy

 

Školní rok        

celkem

chlapci

dívky

1897/98

108

 

 

1898/99

107

I.třída 51

II. Třída 56

1931/32

63

29

34

1935/36

89

46

43

1940/41

82

42

40

1945/46

66

41

25

1950/51

59

26

33

1955/56

52

35

17

1960/61

48

26

22

1965/66

37

14

23

1970/71

58

28

30

1975/76

43

21

22

1978-1990

Škola

zrušena

 

1991/92

35

16

19

1996/97

27

13

14

2001/02

30

15

15

2006/07

17

11

6

2007/08

22

13

9

2008/09

15

8

7

 

 

UČITELÉ z historie školy

 

1884 – 1891   Matěj Bořil, nadučitel

1891 – 1902   Josef Konečný 

1898              přistavěna druhá učebna

                     podučitel Antonín Pop

1902 – 1903   Richard Hapala

1903 – 1924   Šimon Košut, správce školy

                     Učitelé:

                     Richard Hapala, Julie Waigrtová, Josef Harna,

                     Englbert Vašíček, Josef Vilímek, Boh.Růžička, Jana Velentová,

                     Bedřich Heger, Alois Lajtoch, Antonín Radocha

1924 -  1926   Ladislav Zbořil, řídící učitel

                     Učitelky :    

                      Marie Celetková,Ludmila Koktavá

1926 – 1952    Antonín Pacák, řídící učitel

                      Učitelé:      

                      J.Řehulková, H.Slezáková, Jan Dolének

                      Jan Jambor, V. Romowicz, E. Dlabaja, Marie Benešová,

                      Bl. Dobisíková, F.Zavadilová, V. Pazdera, Kubíková, B.Vaculíková,

                      D.Kubáčová

 

1952 – 1953    František Ponížil, správce školy

1953 – 1960    Inocenc Ševeček, ředitel školy

                      Učitelky:     

                      Marie Dvořáková, O.Sýkorová, Vlasta Répalová

 

1960 – 1978    Lubomír Malíšek, ředitel školy

                      Učitelé:     

                      Blanka Zdařilová, Albín Bohata,Marie Černochová

 

                      Vychovatelky:

                      Ludmila Blumová, Jarmila Hladíková,Libuše Fidrová, Zdeňka Šišková

 

1978 – 1990    škola zrušena

                      (V budově umístěn Dětský domov)

1990 – 1995    Lubomír Malíšek, ředitel školy

                      Učitelé:      

                      Pavel Kubes, Božena Šianská vychovatelka

                                               

1995 – 1996    Eva Čečotková,   ředitelka školy

                      Učitelé:      

                      Pavel Kubes                                 

 

1996 – 2002    Eva Kaněčková,  ředitelka školy 

                      Učitelé:      

                      Pavel Kubes, Božena Šianská vych.

 

2002 -   2014  Eva Motalová, ředitelka školy

                      Učitelé:      

                      Pavel Kubes (do 2004), Michal Šporik,

                      Silvie Šímová, Zuzana Hrobařová, Linda Zvoníčková, Markéta (Šolcová) Stloukalová

 

2015 - 2018   Jiří Weiss, ředitel školy

                      Učitelé:

                      Eliška Vávrová, Miroslav Doležel, Jiřina Forétová (vych. do 2017), Lucie Urbanová (vych.)

 

2018 -             Eva Maršálková, ředitelka školy

                      Učitelé:

                      Martina Čápová, Lucie Urbanová (vych.)

 

 

Některá přelomová data v novější historii školy

 

Září 1971 zřízena školní družina, první vychovatelka Ludmila Blumová.

 

 

31. srpna 1974 - slavnostní otevření renomované školy

 

Škola byla vedena jako trojtřídka

Ředitel                   Lubomír Malíšek

Učitelka                  Blanka Zdařilová

Učitel                     Albín Bohata

Vychovatelka         Libuše Fidrová

Školnice                 Marie Košťálková

Topiči                    Vincenc Zlámal, Jan Říha

Kuchařky              Bohumila Zatloukalová, Květoslava Veiserová

 

 

K  30.6.1978 škola byla zrušena

 

K tomuto datu odcházeli:

Lubomír Malíšek,                                                  ředitel

Blanka Zdařilová                                                   učitelka

Marie Košťálková,                                                 školnice

Vincenc Zlámal, Jan Říha                                      topiči

Bohumila Zatloukalová,Květoslava Veiserová           kuchařky

Jana Maráčková                                                   vedoucí kuchyně

 

 

3.9.1990  obnovena malotřídka na Daskabátě

 

Lubomír Malíšek                                       ředitel

Pavel Kubes                                             učitel

Božena Šianská                                       vychovatelka

Marie Skopalová                                       školnice

Marie Hudáková                                        uklízečka

Jiřina Bačová                                            ved.ŠJ

Květoslava Veiserová,Vlasta Štěpánová       kuchařky

 

Význačné události v historii školy

 

25.července 1883

Položení základního kamene pro stavbu školy.

21.ledna 1884

Provedena kolaudace školní budovy

18.srpna 1884

Slavnostní svěcení školy.

5.ledna 1897

Škola rozšířena na dvojtřídní

12.září 1898

Kolaudace přístavby.

8.července 1934

Oslava 50. let trvání školy

27.září 1964

Slavnostní otevření mateřské školy

1.března 1965

Uvedena do provozu školní kuchyně

1.září 1971

Zřízena školní družina

31.srpna 1974

Slavnostní otevření školy po rozsáhlé přestavbě.

Oslava 90 let trvání školy.

II.sjezd rodáků

2.září 1974

Škola rozšířena na trojtřídku.

30.června 1978

Škola zrušena. Žáci přešli do ZDŠ Velký Újezd.

4.září 1978

V budově umístěn Okresní dětský domov.

3.září 1990

Znovu otevřena dvoutřídní škola

3.července 1994

Oslava 110 let školy .

Výročí 30 let mateřské školy.

III.sjezd rodáků.

27.září 2009

Oslava 125.výročí trvání školy

Výročí 45 let od založení mateřské školy

Zápis ve školní kronice při oslavě padesátého výročí školy

 

Pedagogičtí pracovníci na škole

( Od roku 1945 )

 

     Od 3. září 1945 vyučují na škole Antonín Pacák, řídící učitel a učitelka Blažena Dobisíková. Od srpna 1946 krátce učitel Jaroslav Karlík a po něm učitelka Frant. Zavadilová. Ve školním roce 1947/48 se na škole vystřídali učitelé - Frant.Zavadilová, Vítězslav Pazdera, Anna Kubíková a Blažena Dobisíková. V roce 1948 přichází na školu Dagmar Kubáčová a za ní v roce 1952 František Ponížil.

     Dne 20.března 1952 umírá náhle řídící učitel Antonín Pacák, který stál v čele školy plných 27 roků. Staral se nejen o vyučování, ale velkou mírou o kulturní, společenské i politické dění v obci. Je pohřben ve svém rodišti Velkém Újezdě.

     Prozatímním správcem školy se stává dosavadní učitel František Ponížil. Od 1.září 1952 je na školu ustanoven nový ředitel Inocenc Ševeček, krátce zde učí učitelé Marie Dvořáková a Václav Šindler. Od října 1954 učí na škole učitelka Olga Sýkorová a od září 1957 za ní nastupuje Vlasta Répalová.

     Od začátku školního roku 1960/61  jsou na škole noví učitelé, Lubomír Malíšek, ředitel školy a Blanka Rokytová (provdaná Zdařilová). Po dobu mateřských dovolených Blanky Zdařilové učí na škole postupně Marie Černochová, Marie Musilová, Milena Urbánková.

     Ve druhém pololetí 1963/64 se na školu natrvalo vrací Blanka Zdařilová. Ve školním roce 1971/72 byla zřízena školní družina, kterou vedla vychovatelka Ludmila Blumová. V letech 1972 – 1974 byla prováděna rozsáhlá přestavba školy. Dne 2.září 1974 nastoupili žáci poprvé do přestavěné budovy. K tomu datu byla zřízena na jeden rok i další III.třída a nastoupil i nový učitel Albín Bohata.

 

     K 30. červnu 1978 byla škola zrušena a žáci od nového školního roku přešli do školy ve Velkém Újezdě.

 

Dne 3. září 1990 byla slavnostně znovu otevřena malotřídní škola v Daskabátě. Ředitelem by po třinácti letech opět Lubomír Malíšek a učitelem zkušený Pavel Kubes. Vedoucí vychovatelkou ŠD byla Božena Šianská.

Stávající budova školy

 

 

Jak daskabátští před sto lety k nové škole přišli

 

(Podle věrohodného vyprávění Marie Březinové z Daskabátu čp.107)

 

     Chceme Vám vyprávět historickou událost, která se udála v devatenáctém století, do té doby byli školáci z Daskabátu přiděleni do školy v Doloplazích. Přidělení bylo od roku 1787 a podle starých výrazů byli „přiškoleni“.

     Příběh začíná jednoho nehostinného dne za deštivého podzimu léta páně 1882, kdy putovali daskabátští školáci pravidelně dvakrát denně do školy v Doloplazích. Cesta byla blátivá, nehostinná, pro panskou obuv nevhodná. Pro dnešní dobu je dobré si představit současnou polní rozbitou cestu.

     Žáci přicházeli do školy promoklí, promrzlí a zablácení. Pan učitel je huboval a často i trestal za to, že nosí samé bláto na šatech a chodí pozdě. Pro nedostatek místa v lavicích museli sedět na zemi, nebo na stupínku.  Ti přespolní na tom bývali nejhůř.

     Nespravedlivé zacházení se dotýkalo především starších chlapců. Hlavní slovo z nich měl Franta Anděl čp.27, syn  pana starosty, který údajně prohlásil, že do školy nepůjde a vyzval ostatní, ať se k němu přidají. Argumentoval, … „když je nás skoro osmdesát, proč bychom neměli mít školu doma?“ Muselo se o škole určitě mluvit i u starostů doma stejně jako v celé vsi.

     A tak se stávkovalo. Jeden den, dva, týden. S dětmi byli nakonec solidární i rodiče. Nepomohly vzkazy od nadučitele, nic nepořídil ani obecní posel z Doloplaz, který měl Frantu Anděla, původce stávky, dovézt na obecní úřad.

    Toto počínání daskabátských školáků zapůsobilo na obecní radu tak, že vyslali na okresní hejtmanství v Hranicích deputaci se žádostí o povolení vyučování dětí v Daskabátě. V čele delegace byl velkoújezdský učitel Antonín Barbíř a starosta Anděl. Dostali souhlas s vybudováním místní školy, ale museli se zavázat, že v nejkratší době postaví v obci školní budovu. Zatím, že najmou světnici pro vyučování v některém domě a také najmou učitele. Do té doby, že musí děti ještě docházet do Doloplaz.

      Po čtrnáctidenní stávce vedl Franta Andělů daskabátské školáky do Doloplaz, ale ne na dlouho. Již 16. listopadu 1882 se započalo vyučovat v jedné světnici v domě č. 27 u starosty Františka Anděla.

Vyučoval prozatím nezkušený učitel, vojenský vysloužilec Jan Částečka pod dohledem nadučitele Barbíře, polovinu dětí dopoledne, druhou odpoledne.

     Se stavbou nové školy s jednou učebnou si v Daskabátě pospíšili. A když byla roku 1884 za velké slávy svěcena, vypůjčila si daskabátská omladina na tu slávu z tršického zámku dělo. Jestli z něho bylo vystřeleno, to už si nikdo nepamatuje. Škola byla několikrát přestavěna. Na určitou dobu i zrušena, ale dnes chodí děti poctivě po vydlážděných chodnících pětkrát v týdnu do školy a o stávce jistojistě neuvažují.

 

Mateřská škola Daskabát

 

MŠ byla slavnostně otevřena dne 27. září 1964.

 

Ředitelky:

1964 – 1974        Věra Richterová (od 5. 10. 1964)

1974 – 1976        Eva Hájková      

1976 – 1982        Vlasta Niesnerová

1983 – 1992        Zdenka Svobodová

1992 – 2002        Olga Grégrová

2002 – 2014         Eva Motalová  ředitelka ZŠ + MŠ

 

Učitelky:

1964 – 1970          Helena Šubrtová

1971 – 1973          Zdena Hessová

1972 – 1983          Zdenka Svobodová

1984 - 1985           Eliška Kubová

1985 – 2002          Miloslava Lipová

2002 – 2006          Silvie Šímová,Linda Zvoníčková, Markéta Šolcová

2003 – 2011            Olga Grégrová  (vedoucí učitelka)

2006 – 2011            Božena Šianská

2009 -                    Dana Antlová

2011 -                    Kateřina Levová

2015 - 2018            vedoucí učitelka (nepřeje si jmenovat)

2018 -                    vecoucí učitelka Alena Houšková, Tereza Studená 

 

 

Školnice:

1964 – 1987          Františka Tomečková                      

1987                    Zdenka Polesová  

2015 -                  Iveta Ševčíková

 

 

Školní jídelna:

Od 1. 3.1965.

Vedoucí Marie Říhová, kuchařky Bohumila Zatloukalová a Květa Veiserová.

 

Od 1. 9. 1978 převedena pod Dětský domov Daskabát.

Od roku 1989 opět samostatná jídelna.

 

 

Slavnostní otevření mateřské školy

(Podle kronikářky Věry Zedkové)

 

    Slavnostní otevření se konalo 27. září 1964. Zahájeno bylo ve 13.30 krojovaným původem, který procházel vesnicí za doprovodu kapely. Když došel průvod ke školce, byla vztyčena čs.státní vlajka a zahrána hymna.

    Všechny občany přivítal soudruh Ing. Zdeněk Zelinka, poslanec MNV. Následoval projev soudruha J.Říhy, předsedy MNV v němž zobrazil celý postup stavby a poděkoval všem občanům, kteří při stavbě pomáhali. Zvláště děkoval soudruhu Milanu Gränzerovi a Stanislavu Palíkovi, jako hlavním organizátorům stavby a předal jim upomínkové dary.

    Dále následoval projev soudruha Drmoly, zástupce okr. výboru školství a kultury. Po projevech byla slavnostně otevřena mateřská škola a vystavena volné prohlídce. Načež se všichni odebrali na hřiště, kde hrála hudba, čekaly atrakce a občerstvení, které přišlo vhod zvláště dětem. Všichni se bavili až do pozdního večera. Ještě dlouho budeme všichni vzpomínat na tento krásný den.

 

Mateřská škola 1964

 

 

 

Počty žáků zapsaných v mateřské škole Daskabát

 

Od (rok)

Do (rok)

Počet žáků

Od (rok)

Do (rok)

Počet žáků

1964

1965

20

1986

1987

32

1965

1966

30

1987

1988

32

1966

1967

29

1988

1989

31

1967

1968

32

1989

1990

29

1968

1969

30

1990

1991

26

1969

1970

42 dvojtřídka

1991

1992

24

1970

1971

40

1992

1993

20

1971

1972

42

1993

1994

23

1972

1973

38

1994

1995

25

1973

1974

29 jednotřídka

1995

1995

25

1974

1975

27

1996

1997

25

1975

1976

24

1997

1998

21

1976

1977

23

1998

1999

27

1977

1978

22

1999

2000

23

1978

1979

35

2000

2001

19

1979

1980

34

2001

2002

17

1980

1981

34

2002

2003

19

1981

1982

32

2003

2004

15

1982

1983

29

2004

2005

19

1983

1984

34

2005

2006

22

1984

1985

33

2006

2007

 

1985

1986

32

2007

2008

 

 

 

Útržky z kroniky

(Rok 1889)

   S učitelskými platy to nebývalo nikdy dobré. V kronice se píše: … V říjnu r. 1889 projevila c. k. okresní školní rada přání, aby obec Daskabát posílila skromný plat učitelek malým příspěvkem 25 zl. z obecní pokladny. Vzdor vřelé přímluvě okresního školdozorce se vyjednávání rozbilo o umíněnost a neuvědomělost obecního zastupitelstva…

 

(Rok 1892)

       Dne 4. října, v den Jmenin Jeho Veličenstva vedeny dítky do chrámu Páně, načež jim ve škole význam Jmenin Jeho Veličenstva vysvětlen, národní hymna opětně ve škole zpívána…

      Volba místní školní rady byla provedena 9. července toho roku.

      Zvoleni byli:

             1.Předseda p.Vincenc Ševčík,domkař č.25

             2.Místopředseda p.Zlámal Jan,chalupář č.18

             3.Člen p.Rokyta Fr., domkař č.69

 

 

(Rok 1965)

   Mateřská škola

   V dubnu mimo úprav na školní zahrádce jsme začaly plnit kolektivní závazek k XIII. sjezdu KSČ – pěstování zeleniny pro školní jídelnu. JZD – Daskabát nám k tomu zdarma poskytlo kousek pole za humny, kde sami dřív pěstovali zeleninu, u které jsou proto vyhloubeny dvě studny. Bohužel voda se z nich musí tahat kbelíkem na provaze. Pěstování mělo pro nás velké výhody, že jsme měli kdykoliv, běžnou čerstvou polévkovou zeleninu, což v obchodě není. Ostatní zeleninu se nám nevyplácelo pěstovat, také se nám ztrácela…

 

 

(Rok 1968)

    První polovina roku 1968 byla vyznačena velkou aktivitou v politickém dění celé republiky. To se muselo odrazit v životě školy, učitelů i žáků. Byla zrušena censura tisku a dovídali jsme se o věcech a událostech, o kterých jsme neměli ani potuchy.

     V době, kdy jsme připravovali nový školní rok 1968/69 byla naše republika obsazena vojsky států Varšavské smlouvy za vedení Sovětského svazu. Další vývoj, jak politický, tak hospodářský, lze jen těžko předvídat…

 

 

(Rok 1970)

    Situace v našem státě se nadále uklidňuje. V naší obci tak jako jinde probíhaly důstojně oslavy 100. výročí narození V. I. Lenina a celý komplex akcí k 25. výročí osvobození. Na většině akcí se velkou měrou podíleli oba učitelé a žáci školy.

     Ředitel školy i soudružka učitelka byli prověřeni orgány MNV a vesnickou organizací KSČ a bylo doporučeno, aby zůstali ve svých funkcích…

 

 

(Rok 1973)

   Školní rok byl zahájen 3. září v provizorních podmínkách v tělocvičně na hřišti. Zde se žáci učili až do vánoc. V době, kdy byla zima, byly obě třídy v malé místnosti přilehlé k tělocvičně vyučovány na směny. Školní kuchyně a jídelna školy a mateřské školy byly po tuto dobu v kulturním domě…

 

 

 

(Rok 1974)

   Sobota 31. srpna 1974 v 16 hodin před školní budovou byli přivítáni přítomní poslancem MNV s.inž.Zdeňkem Zelinkou.V hlavním projevu hovořil okresní školní inspektor s. Čechák, který vyzvedl obětavou práci našich občanů. Občanům za práci poděkoval i předseda MNV Jan Říha. Po slavnostním přestřižení pásky a vypuštění holubů byla škola otevřena k prohlídce stovkám občanů i hostů rodáků.

Občané odpracovali při výstavbě školy za tři roky téměř 30 000 brigádnických hodin. Celková hodnota díla (školy i kotelny) je přes 1 000 000 Kč.

 

 

(Rok 1978)

   Na návrh ONV byla škola k 1. 9. 1978 zrušena s tím, že na Daskabát budou dováženi žáci ZDŠ Velký Újezd(3. a 4. ročník) a zde vyučováni pokud nebude postavena nová plánovaná budova ZDŠ ve Velkém Újezdě. Ředitelství ZDŠ Velkém Újezd odmítlo zřídit  na Daskabátě elokované pracoviště. Vedla se opakovaná bezúspěšná jednání… Žáci z Daskabátu nastoupí po prázdninách do ZDŠ Velký Újezd. Přejeme jim, aby se v co nejkratší době dočkali nové školy…

   V roce 1984 by občané oslavili 100 let školy v Daskabátě. Nadučitel Matěj Bořil vyučoval před 90 lety v jedné třídě 80 dětí. Ředitel školy Lubomír Malíšek v roce 1978 v jedné třídě 16 dětí. První uvedený školu zahájil v r.1884 a druhý ji po 94 letech ukončil…

 

 

(Rok 1990)

   Uplynulo třináct let a všechno je zase jinak. Po převratných změnách v celé naší společnosti jsme slavnostně dne 3. září 1990 znovuotevřeli Základní školu v Daskabátě…

   Slavnostního zahájení školního roku se zúčastnila paní okresní školní inspektorka Jarmila Hlačíková a pan tajemník MNV Milan Gränzer, který velkou měrou přispěl k úpravám, přestavbám a zprovoznění školní budovy…

 

Slavnostní otevření školy 3.září 1990

 

 

 

HISTORIE ŠKOLY V NOVÉM TISÍCILETÍ

 

   Sloučení mateřské a základní školy fungovalo do 31. 12. 2002 pod Okresním školským úřadem. Od 1. 1. 2003 vznikla nová právní forma, příspěvková organizace a zřizovatelem se stala Obec Daskabát. Jako právní subjekt je škola zapsána v Obchodním rejstříku a plní všechny náležitosti vyplývající z příslušných zákonů, zákonných norem a předpisů.

 

   Hlavní náplní školy stále zůstává výchova a vzdělávání žáků. K tomuto cíli směřují všechny školní aktivity. Nedílnou součástí je i péče o prostředí, ve kterém se žáci vzdělávají.

 

Tak to všechno probíhalo:

 

Školní rok: 2002 – 2003

Došlo k zásadní změně při stravování žáků. Od 1. září začala škola dovážet stravu místo vlastního vaření. Nejdříve se strava dovážela ze školní jídelny ve Velké Bystřici. Byly velké náklady na dopravu stravy, a proto dodávku jídla převzalo Střední odborné učiliště Velký Újezd.

Během letních měsíců došlo k rekonstrukci školní výdejny dle platných hygienických norem – nová omítka a obklady, nová podlaha a dobudování sociálního zázemí. Školní výdejna byla vybavena novými dřezy a vyhřívaným vozíkem pro uchovávání jídel.

Ve škole mají žáci novou počítačovou učebnu se čtyřmi počítači. Počítače dodala a nainstalovala firma AutoCont a.s., financovalo MŠMT a vybavení zajistila obec.

V tomto školním roce jsme poprvé byli místo školního výletu na celotýdenní škole v přírodě v Čeladné.

 

Školní rok: 2003 – 2004

Podařilo se nám získat dotaci od ministerstva Životního prostředí na instalaci zařízení: Slunce do škol. Na střeše školy je nainstalován sluneční panel, který částečně ohřívá vodu pro potřeby školy.

Během měsíce června jsme plánovali školu v přírodě ve Václavově, ale vzhledem k epidemii neštovic k ní nedošlo. Vydali jsme se alespoň s cestovní kanceláří Peřej na plavbu po Moravě na raftech.

Během prázdnin došlo na rekonstrukci prostor šaten a sociálního zařízení v mateřské škole.

 

Školní rok: 2004 – 2005

    Škola v přírodě se v tomto školním roce uskutečnila a děti strávily týden kousek od Žďáru nad Sázavou. Pobyt byl zaměřen na ekologickou výchovu.

    Zlepšování školního prostředí pokračovalo vymalováním chodeb a tříd, nátěrem dveří a kompletní rekonstrukcí školních šaten. Jedna učebna byla vybavena novým stavitelným školním nábytkem. V souvislosti s rekonstrukcí bytů nad budovou mateřské školy, získala mateřská škola větší prostor v šatnách, nové vstupní dveře a malování prostorů šatny a herny. Současně byla herna vybavena novými svítidly.

 

Školní rok: 2005 – 2006

     A opět škola v přírodě, tentokrát na Horní Bečvě.

     Zdárně pokračuje i obnova vnitřních prostor školy – malování dalších učeben, nové linoleum do tříd, výměna sociálního zařízení v 1. patře budovy podle hygienických norem Evropské unie a výměna okapů na střeše.

 

 

Školní rok: 2006 – 2007

     Pro velký úspěch jsme si užívali školu v přírodě opět na Horní Bečvě. Nabízíme foto z výletu do skansenu v Rožnově pod Radhoštěm a výšlapu k soše Radegastu.

 

 

Výčet  úprav ve zkratce:

- nové linoleum do třídy ZŠ-obě třídy mají nové podlahy

- nové lavice – obě třídy mají nový nábytek

- rekonstrukce celého sociální zařízení v 1. patře

- nové židličky a stolky do mateřské školy

- myčka nádobí do školní výdejny

- nová kobercová krytina do školní družiny

 

 

Školní rok: 2007 – 2008

     Škola v přírodě tentokrát na Ramzovském sedle, kde mají k dispozici krytý vyhřívaný bazén. To bylo prima. Vyjeli jsme na výlet na Šerák a opékali buřty v maskách se zpěvem.

 

Školní rok: 2008– 2009

    Školu v přírodě jsme prožili v rekreačním zařízení SPORT ve Vojtíškově u Hanušovic.