ZÁKLADNÍ ŠKOLA

    Základní škola v naší obci má dlouholetou tradici, je zde již od roku 1884. Po přerušení výuky v roce 1978 se škola opět slavnostně otevřela 3. září 1990.

    Budova stávající školy vznikla rozsáhlou přestavbou původní přízemní budovy (postavenou v letech 1883-1884). Tato rozsáhlá rekonstrukce probíhala v letech 1972-1974. Nynější budova je dvoupatrová, kde se v prvním patře nachází vstup, schodiště, šatna, výdejna stravy, školní družina, herna, sociální zázemí, sklady a tělocvična. V druhém patře se nachází ředitelna, kabinety, I. a II. třída, počítačová učebna, Barvínkov- učebna výtvarné výchovy, sociální zázemí.

    Základní škola v naší obci vzdělává děti od prvního do pátého ročníku, poté mohou přejít do základní školy ve Velkém Újezdu, kam je velice dobré dopravní spojení pro naše děti.

    Naše škola pracuje podle svého školního vzdělávacího programu vytvořeného podle Rámcového vzdělávacího programu. Náš program má název ,,Škola pro všechny" a vedle základů vzdělání se zaměřujeme na znalost anglického jazyka a základy práce na počítači (interaktivní tabule, počítačová učebna). Nabízíme možnost individuálního vzdělávání (vzdělávání doma) pod vedením zkušených pedagogů.

    Základní škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, knižními publikacemi a různými didaktickými pomůckami. Obě třídy mají zabudované interaktivní tabule, které jsou úspěšně využívané ve výuce pro všechny žáky školy. K vybavení školy patří i již zmíněná počítačová učebna, učebna pro Vv – Barvínkov, hudebna, tělocvična a dvě samostatné místnosti školní družiny, kterou děti mohou navštěvovat po skončení vyučování.

          

Pracovníci základní školy:

Mgr. Eva Maršálková - učitelka a ředitelka školy

Mgr. Lenka Špačková, DiS. - učitelka

Ing. Hana Gajdošová Borůvková - učitelka, asistentka pedagoga

Viviana Kalivodová, DiS. - učitelka

Bc. Lucie Urbanová - asistentka pedagoga

Mgr. Kristýna Ferová, DiS. - vychovatelka ŠD, učitelka

Eva Špundová - provozní pracovnice

 

Pracovní doba:

6:30 - 16:00 hodin

 

Kontakt do základní školy:

Pevná linka: 585 358 278 (ředitelna, výdejna)

E-mail: skola@zsmsdaskabat.cz

 

Upozornění pro rodiče:

    1. Žáci 1. stupně mohou opustit vyučování pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo zletilé osoby jím prokazatelně pověřené. 

    2. V případě onemocnění žáka během vyučování škola žáka informuje o zdravotním stavu. Zákonní zástupci si musí dítě vyzvednout ve škole osobně. V žádném případě nesmí dítě odejít ze školy samo (pokud zákonní zástupci pověří zletilou osobu k vyzvednutí dítěte, musí to škole oznámit prokazatelným způsobem).

    3. Rodiče mají povinnost nejpozději do 3 dnů oznámit škole důvod nepřítomnosti žáka a každou absenci následně ihned při nástupu žáka do školy omluvit.

    4. Žáci byli poučeni o bezpečnosti a chování ve škole i mimo školu, byli seznámeni se školním řádem.

    5. Každý úraz je nutné ihned hlásit vyučujícímu nebo třídnímu učiteli. Každou ztrátu nebo poškození věci je nutné ihned hlásit vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.

 

Dokumenty:

 

Školní řád základní školy:

Školní řád ZŠ.pdf (21525694)

Dodatek č. 1 ke školnímu řádu ZŠ.pdf (2160162)

Dodatek č. 2 ke školnímu řádu ZŠ.pdf (20949)

 

 

Výroční zpráva školy  Výroční zpráva ZŠ a MŠ Daskabát 2018-19.pdf (764593)

 

Organizační pokyny pro rodiče:

  • Omluva dětí do 08:00 hod.
  • První den nemoci si rodiče mohou vyzvednout oběd, který nestihli odhlásit, jinak oběd propadá. Nárok na oběd je pouze v první den nemoci dítěte.
  • Informace o prospěchu žáků na třídních schůzkách, ale i kdykoliv osobně nebo telefonicky.

1. září 2020 v ZÁKLADNÍ ŠKOLE DASKABÁT

/album/fotogalerie-zakladni-skoly/img-9014-jpg/ /album/fotogalerie-zakladni-skoly/img-9002-jpg/ /album/fotogalerie-zakladni-skoly/img-9005-jpg/ /album/fotogalerie-zakladni-skoly/img-9020-jpg/ /album/fotogalerie-zakladni-skoly/img-9006-jpg/ /album/fotogalerie-zakladni-skoly/img-9000-jpg/ /album/fotogalerie-zakladni-skoly/img-9001-jpg/ /album/fotogalerie-zakladni-skoly/img-9007-jpg/